European Greens


Iniciativa per Catalunya Verds forma part del Partit Verd Europeu.

 

Estatuts European Greens

 Els estatuts dels Verds europeus

Principis rectors del Partit Verd Europeu

Adoptats al 2n congrés del Partit Verd Europeu
Ginebra, 13 i 14 d’octubre de 2006

 

Qui som?

Els Verds europeus apostem amb orgull pel desenvolupament sostenible de la humanitat a la Terra, un mode de desenvolupament respectuós amb els drets humans i edificat sobre els valors de la responsabilitat mediambiental, la llibertat, la justícia, la llibertat i la no violència.

Els moviments polítics verds van sorgir a Europa mentre el continent estava dividit per la Guerra Freda i enmig de les crisis energètiques de la meitat dels anys setanta. En aquella època, va esdevenir clar que el patró del desenvolupament econòmic era insostenible i que estava posant el planeta i els seus habitants en perills mediambientals, socials i econòmics greus. Els partits polítics existents eren incapaços de fer front a aquest repte.

Els nostres orígens recauen en molts moviments socials: els activistes ecològics i antinuclears preocupats pels danys creixents produïts al nostre planeta; els activistes pacífics no violents, que promovien vies alternatives per resoldre els conflictes; les feministes, que lluitaven per una igualtat real entre els homes i les dones; els moviments de llibertat i drets humans que lluitaven contra els règims dictatorials i autoritaris; els moviments de solidaritat amb el tercer món que sostenien el final de la colonització i unes relacions econòmicament més equilibrades entre el Nord i el Sud del nostre planeta; i els activistes que feien campanya contra la pobresa i a favor de la justícia social dins de les nostres societats.

Des d’aquests orígens, els Verds europeus ens hem reunit per formar la nostra pròpia família política. Apostem per una Europa lliure, democràtica i social en un món en pau, just i sostenible amb el medi ambient. Defensem valors com ara la justícia, els drets humans i dels ciutadans, la sostenibilitat i el dret de cada persona de dirigir la seva pròpia vida, lliure de cap por.

Des del principi, els Verds han propugnat el pensament global i l’acció local. Per desenvolupar la cooperació en l’àmbit europeu, es va fundar un cos de coordinació el 1984, que es va transformar a si mateix el 1993 en la Federació Europea de Partits Verds. L’any 2004, destacant l’objectiu d’una cooperació més profunda, la Federació es va tornar a transformar en el Partit Verd Europeu. Els Verds europeus formen part d’un moviment ecològic global naixent.

 

Principis rectors

Els principis rectors que formen el marc de les accions polítiques per als partits membres del Partit Verd Europeu es poden definir de la manera següent.

Responsabilitat mediambiental

Responsabilitzar-se de la nostra bioesfera és un principi central dels valors dels Verds. La societat depèn dels recursos ecològics i de la salut i la resiliència del planeta, i tenim l’obligació primordial envers les futures generacions de protegir aquesta herència.

Propugnem fermament la necessitat de viure dins dels nostres mitjans ecològics. Hem de mantenir la diversitat biològica i lluitar contra l’escalfament global a través d’un ús sostenible dels recursos renovables i l’administració prudent dels recursos no renovables. L’ús responsable de la biodiversitat és d’una importància crítica per atendre les necessitats alimentàries, sanitàries i d’altres tipus de la població mundial creixent. Però més enllà de qualsevol noció d’utilitat, els Verds pensen que cadascuna de les diferents espècies vives del nostre planeta té un valor intrínsec i una bellesa i per tant és digna de ser protegida.

Els nostres patrons europeus de producció, consum i comerç contribueixen a la pobresa contínua de la majoria dels habitants i provoquen una forta degradació del medi ambient i una inestabilitat climàtica. Els països industrialitzats i en vies d’industrialització no poden posposar més una acció per respondre a aquests reptes. La necessitat urgent de canviar aquests patrons comporta necessàriament un procés d’ajustament profund si volem invertir aquesta explotació perjudicial de la nostra casa comuna.

El repte polític al qual ens enfrontem és la tasca de reestructurar l’agenda global de manera que les polítiques socials i comercials serveixin els objectius mediambientals i socials i no només els índex econòmics. La nostra resposta és el desenvolupament sostenible, que integra objectius mediambientals, socials i econòmics en benefici de tots. El desenvolupament econòmic només es pot assolir a través de la cooperació global per superar les contradiccions econòmiques entre els països en vies de desenvolupament, les economies emergents i el món industrialitzat. Cada ciutadà del món té el mateix dret a una part justa dels recursos mundials i també té la mateixa obligació d’assegurar que les futures generacions puguin gaudir dels mateixos beneficis.

Els Verds sempre mirem d’aplicar el principi de precaució. No donarem suport a mesures que representen amenaces potencials per la salut de les persones o el benestar del medi ambient. Però tampoc acceptarem un endarreriment en la implementació de les noves mesures de precaució exclusivament sobre la base que els estudis científics no són prou nombrosos. Sigui quin sigui l’àmbit —ja sigui la pau, l’energia, l’alimentació i l’agricultura, les ciències de la vida, el transport, la tecnologia o la medicina—, les decisions i l’acció han de seguir de manera sistemàtica l’opció menys perniciosa.

Específicament pel que fa l’energia nuclear, els Verds aposten per una Europa lliure d’energia nuclear, a causa de les amenaces civils i militars que genera, de la càrrega que representa per a les futures generacions i dels dispositius de seguretat que necessita. Per als Verds, la prioritat és desenvolupar energies alternatives renovables i descentralitzades.

La llibertat a través de l’autodeterminació

 • L’autonomia individual

Nosaltres els Verds pensem que tots els éssers humans, sense tenir en compte el gènere, l’edat, l’orientació sexual o la identitat, l’origen ètnic o la incapacitat, tenim el dret de prendre les nostres pròpies decisions, expressar-nos lliurament i determinar la nostra pròpia vida. Aquesta llibertat no es limita exclusivament a les possessions materials, sinó que també inclou les dimensions social, cultural, intel·lectual i espiritual de la vida humana.

Aquests drets inalienables haurien de ser garantits per la llei i s’haurien d’ensenyar a les escoles com a pilars bàsics de les nostres societats. S’haurien de satisfer mitjançant l’apoderament de la gent, l’oportunitat per a totes les persones de ser autosuficients i poder mantenir les seves famílies i, on sigui necessari, mitjançant el suport material i social, suficient per portar una vida digna i participar totalment a la societat. On faltin aquests drets, nosaltres els Verds lluitarem per ells, i proposarem la solidaritat, l’educació, la cooperació pel desenvolupament i la protecció contra la violència, l’opressió i la discriminació.

 • La democràcia inclusiva

La nostra creença en la democràcia es basa en el reconeixement mutu de la igualtat de totes les persones. Per fomentar un nivell màxim de compromís, els processos polítics i de presa de decisions han de ser democràtics, inclusius, transparents i totalment accessibles de manera comprensiva per als ciutadans ordinaris. Els canvis radicals necessaris per a un desenvolupament sostenible requereixen que tots prenguin una responsabilitat comuna i una part justa de la càrrega. Els representants elegits tenen el deure de consultar i informar del tot els seus electors a través de tot el procés de presa de decisió.

Sempre hem de pensar globalment, tot i que actuem localment. Per assegurar el més alt nivell d’implicació i benefici dels ciutadans, l’autoritat que pren les decisions hauria de ser investida al més baix nivell efectiu. A la inversa, sempre que un problema requereixi una acció en el més alt nivell, s’haurien de prendre en consideració les conseqüències per als més baixos nivells i s’haurien de respectar les diferències. Cal donar l’atenció i protecció adequades als interessos minoritaris.

Ens comprometem a enfortir la democràcia a través d’Europa, en els àmbits local, regional, nacional i supranacional. Volem enfortir la responsabilitat democràtica de les institucions multilaterals.

 

L’ampliació de la justícia

Les polítiques ecològiques es basen en el principi de justícia. Això exigeix una distribució justa dels béns de la societat i això, a la vegada, requereix una atenció especial envers les necessitats dels més febles. L’atenció als més febles és d’una gran importància en l’àmbit global, en el qual Europa té una responsabilitat específica per estimular el creixement econòmic en els països en vies de desenvolupament. Atès que hem de fer front als problemes d’un món canviant, la nostra noció de justícia va molt més enllà de les polítiques de redistribució tradicionals. Els Verds aposten per la justícia social, la igualtat de gènere, la justícia entre les generacions i la justícia en l’àmbit global. Tot i els conflictes pràctics que sorgeixen entre elles, no s’han d’oposar aquestes dimensions de la justícia les unes a les altres.

 • La justícia social assegura que tothom pugui accedir als recursos vitals de la societat: l’educació, l’ocupació i la participació democràtica. Cal defensar un accés just davant de l’existència de desequilibris socials i cal protegir-lo institucionalment. L’educació és un factor decisiu en la capacitat per determinar la seva pròpia vida. Utilitzar les nostres habilitats laborals ens permet recollir els fruits de les nostres capacitats i per això defineixen una part clau de la nostra identitat. La participació democràtica és un requisit bàsic per implicar-se en la societat i ajudar a formar-la.
 • La igualtat de gènere. La justícia també està formada per la igualtat de gènere. Els homes i les dones haurien de disposar del mateix poder per definir com es desenvoluparà la societat. A més, haurien de poder viure les seves vides lliures de violència. Nosaltres els Verds volem desenvolupar el marc institucional que garanteixi a les dones la igualtat a la llar, la feina, les oficines públiques i altres llocs d’influència. Volem facilitar l’harmonització de la família i la vida professional per a ambdós gèneres.
 • La justícia entre les generacions. Actualment, el lema «La terra només és un préstec que ens han fet els nostres fills» és més adequat que mai. Avui dia, el futur dels nostres fills està en perill. La justícia entre les generacions comporta l’obligació per a la generació més vella de transmetre la nostra herència mediambiental, social i cultural als més joves de manera sostenible. També inclou l’obligació per a les generacions més joves de tenir cura de la població més vella. S’hauria d’assegurar que totes les generacions puguin participar del tot a la societat.
 • La justícia global. La justícia també és el nostre patró en l’àmbit internacional. Atès que l’economia global connecta les persones i augmenta la nostra interdependència, aquesta obligació moral també esdevé un imperatiu pràctic. Un desenvolupament mundial sostenible i els drets humans universals són al centre del nostre concepte de justícia global. Un marc d’observació institucional independent per a la responsabilitat social corporativa i el comerç just els ha de sostenir.

La justícia requereix una implicació dels ciutadans, solidaritat i no discriminació. La solidaritat ajuda a crear individus segurs d’ells mateixos, enforteix els ciutadans en comptes de tractar-los amb condescendència. Totes les autoritats públiques haurien de treballar conjuntament amb els ciutadans per crear i defensar institucions que enalteixin la solidaritat. Per això també volem invertir en xarxes i comunitats que, amb l’alè de l’estat, practiquin el suport mutu.

 

La diversitat, una condició indispensable

La riquesa de les civilitzacions, les societats i les cultures s’ha desenvolupat a través de la diversificació. Nosaltres els Verds som el resultat de la fusió d’un gran nombre de moviments socials i creiem que la diversitat és una condició per a l’èxit, fins i tot la supervivència, en gairebé cada camp d’activitat. La diversitat augmenta la resistència de les organitzacions i els grups sempre que es troben confrontats a canvis inesperats. És una garantia contra la intolerància, l’extremisme i el totalitarisme. A més, és una font indispensable d’inspiració i renovació.

La diversitat humana té moltes dimensions: social, cultural, espiritual, filosòfica, religiosa, lingüística, econòmica, ètnica, sexual i regional. Es poden expressar de manera individual o a través de grups socials. Valorem aquesta diversitat, però no s’hauria d’emprar mai com un pretext per qüestionar els drets universals.

Als indrets on la gent ha de compartir el mateix espai limitat, és fàcil que es puguin percebre les diferències com a amenaces. Fins i tot en la comunitat més petita, els forts tendeixen a utilitzar el seu rol dominant, mentre que els febles sovint es troben empesos a conformar-se. Per tant, per protegir la diversitat cal reconeixement, comprensió mútua i respecte i, només massa sovint, protecció activa.

 

La no violència

La no violència és un element clau de la formació filosòfica de les teories dels Verds i condiciona el nostre enfocament de tots els problemes. No es pot imposar per la força cap solució durable en cap conflicte entre persones, grups socials o estats. Un principi ecològic bàsic és que els mitjans utilitzats per assolir un objectiu han de ser compatibles amb el propi objectiu. Així doncs, la recerca política de la justícia i la pau no es pot assolir amb mitjans violents.

La violència no és només física. Les accions humanes i les estructures econòmiques globals poden privar la gent dels seus drets humans i exacerbar la injustícia social. La pobresa és potser la forma de violència més insidiosa. Per eradicar la pobresa, promovem cossos internacionals que aspirin a l’equitat econòmica i donin preferència a la seguretat i la subsistència de les persones, com també normes globals vinculants per a la protecció dels drets humans.

En la mesura en què els conflictes armats estan implicats, estem convençuts que l’ús de forces militars o policíaques és una estratègia aïllada que no pot tenir èxit a llarg terme. Els Verds volen veure una intervenció militar menor i la implementació del concepte d’una política de seguretat i d’afers exteriors civils. Això requereix el desenvolupament d’eines poderoses per prevenir conflictes i gestionar els conflictes civils.

Ara bé, els Verds reconeixen que la comunitat internacional pot apel·lar als mitjans militars com a última instància. Es podria justificar el desplegament de forces militars de manteniment de la pau com a element dissuasori on es produeixi una amenaça de violència generalitzada contra els civils. Quan fallin les mesures preventives, pot ser necessària una intervenció armada. Recórrer a mitjans militars estarà subjecte a les regles de la llei internacional i només es legitimarà si es donen les condicions següents:

 • l’existència d’un mandat explícit del Consell de Seguretat de l’ONU;
 • l’acord amb l’objectiu primari d’intervenir a fi de salvar i protegir vides a través de la prevenció de la violència;
 • l’existència d’una estratègia política que defineixi com hauria d’acabar una intervenció militar d’aquest tipus i com s’establiria una situació pacífica i estable.

 

En resum, un desenvolupament sostenible

Els Verds reconeixen que els valors de responsabilitat mediambiental, llibertat, justícia, diversitat i no violència poden ser compartits, i en part ho són, amb altres famílies polítiques. El que defineix els Verds és que considerem que aquests valors són interdependents i inseparables. De manera global, determinen totes les nostres accions dirigides a través del desenvolupament social, cultural, mediambiental i econòmic de les nostres societats al planeta Terra. Els apliquem no només a les nostres polítiques externes, sinó a la nostra pròpia conducta política i a l’organització del nostre propi partit.

Els europeus van ser els pioners del procés d’industrialització que és al centre d’alguns dels nostres pitjors problemes globals. Com a ciutadans d’un dels continents més rics de la Terra, nosaltres els europeus tenim una major responsabilitat per invertir les tendències destructives que ha generat i iniciar un model de desenvolupament alternatiu i sostenible. L’abast de les qüestions en joc és tal que assolir de manera independent aquest objectiu està per sobre dels poders de qualsevol estat. En conseqüència, necessitem una cooperació en què tot Europa —des de Dublín fins a Tblisi, des d’Hèlsinki fins a Lisboa, des d’Ankara fins a Reykjavik— sigui capaç de participar.

 

La Unió Europea està ben situada per facilitar aquesta cooperació, sempre que:

 • continuï oberta a futures ampliacions;
 • es reestructuri a si mateixa en una autèntica institució democràtica;
 • reorienti les seves prioritats cap a un model de desenvolupament mediambiental i social sostenible;
 • assumeixi les seves responsabilitats globals, sota l’auspici de les Nacions Unides, i en cooperació amb altres institucions importants com ara l’OSCE i el Consell d’Europa, per assolir un món sostenible i pacífic.